تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

استحکام روانی۳

استحکام روانی۳

۹-استحکام روانی جنسیت و نژاد

رابطه میان استحکام روانی و جنسیت و نژاد یا قومیت در ورزشکاران خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی نشان می دهد در استحکام روانی، مولفه های اطمینان و کنترل نسبت مردان بالاتر از زنان بود (نیکولز[۱] و همکاران، ۲۰۰۹، شرد و همکاران، ۲۰۰۹) و گرابر و همکاران(۲۰۱۲).  یافته ها به طور کلی نشان می­دهد که مردان خیلی بیشتر از زنان در توانایی­های ورزشی اعتماد به نفس دارند. (کاتیسکاس و همکارن، ۲۰۰۹، کارن و ولیامز، ۱۹۹۴و  تود و کنت، ۲۰۰۳). هرچند مطالعات دیگر نیز نشان داده­اند که رابطه میان استحکام روانی با جنسیت رابطه آشکاری نیست (کراست، ۲۰۰۹، کراست و آزدی ۲۰۱۰) دلیل این تفاوت ها به خوبی فهمیده نشده است. اما تفاوت  در فرایندهای اجتماعی شدن احتمالا نقش مهمی دارد. مانند این که زنان به طور فیزیکی کمتر با موقعیت­های رقابتی مواجه می­شوند (بول و همکاران، ۲۰۰۵، فرد اریکسون، و هاریسون ۲۰۰۵). بدن­ها و اعمال دختران بادقت بیشتری توسط قیافه­های مقتدر پسرها کنترل می شود و مهارت­های فیزیکی زنان در کودکی مورد حمایت قرار نمی گیرد (فرید اریکسون و هریسون، ۲۰۰۵) و درونسازی هنجار های جنسی، کلیشه ها و انتظاراتی که از زنان که دگرگرا (other oriented) و با حیا باشند و مردان متمرکز بر خود و قاصع باشند موجب می شود که ورزشکاران زن توانایی های ورزشی خود را کمتر از حد ارزیابی کنند (ولیامز و بست، ۱۹۹۰). نیکولز و همکاران (۲۰۰۹) یافتند که مردان نمره بالاتری در استحکام روانی و چهار مولفه، چالش، کنترل هیجانات، کنترل زندگی و توانایی اعتماد نسبت به زنان داشتند.

با در نظر گرفتن نژاد و قومیت در فرهنگ امریکایی- آفریقایی ورزش به طور کلی از اهمیت خاصی مخصوصاً در مردان برخوردار است که بیشتر از آن است که که در فرهنگ قفقازی دیده می شود (ماجور، ۱۹۹۸، اسپریتزر و سیندر، ۱۹۹۰). جای تعجب نیست که ورزشکاران سیاه پوست در مقایسه با ورزشکاران سفید پوست تجارب سرمایه­گزاری­های بیشتری در ورزش، مسئولیت بیشتر در نتیجه مسابقه و انتظاارات بالاتری برای از آنها می رود و هویت آنها بیشتر به عنوان یک ورزشکار مشخص شده است (آشل و ساعی، ۱۹۹۰، کواکلی، ۲۰۰۸، کاکس و وایلی، ۲۰۰۴، اسپریتز و سیندر، ۱۹۹۰). نه تنها ورزشکاران سیاه پوست تاکید بیشتری نسبت به سفید پوست ­ها در ورزش دارند. همچنین اعتقادات آنها در زمینه توانایی ها و پتانسیل های ورزشی بیشتر است (کاکس و ویلی، ۲۰۰۴،  به نقل از ، پتری، ۲۰۱۲).

۱۰-استحکام روانی و زمینه های غیر ورزشی

مارچانت و همکاران (۲۰۰۹) بیان کرد که استحکام روانی مفهومی است که که در زمینه های مانند، ورزش، شغل و امور نظامی بکار می رود و چنین علاقه ای برای مطالعه استحکام روانی خیلی تعجب آور نیست زیرا فرض شده است که ویژگی های زیر بنایی استحکام روانی با افزایش عملکرد و موفقیت مرتبط است.

گرابر و همکارن (۲۰۱۲) بیان کردند که استحکام روانی بخشی از گفتگو های روزمره جوانان است بنابراین کمتر در منابع دانشگاهی نسبت به سایر سازه­های روانشناختی مانند سرسختی و احساس پیوستگی بکار می رود. آنها در افراد دبیرستانی و دانشگاهی یافتند که استحکام روانی رابطه میان استرس بالا و علایم افسردگی را کاهش می دهد.

۱۱-اندازه گیری استحکام روانی

یکی از اولین مقیاس­های که در زمینه استحکام روانی استفاده شد پرسشنامه عملکرد روانشناختی[۲] لوهر (۱۹۸۶) بود. این پرسشنامه حاوی ۷ مولفه استحکام روانی (خود اطمینانی، کنترل انرژی منفی، کنترل توجه، کنترل خیال پردازی و تصورکردن، انگیزش، و کنترل نگرش) بود که بر اساس مصاحبه با هزار ورزشکار بدست آمد هدف از این پرسشنامه ارزیابی استحکام روانی، ضعف و پیشرفت هوشیاری ورزشکاران، و فهمیدن توانایی­ها و مهارت­های روانشناختی­ آنها بود. اگر چه این پرسشنامه در روانشناسی ورزشی مورد استفاده قرار می گرفته و همچنان می شود  اما تحقیقات کمی برای گسترش اعتبار و پایایی آن انجام شده است. گلبی و همکارن (۲۰۰۷) ساختار عاملی این پرسشنامه را بررسی کردند و برای ۱۴ آیتم ۴ فاکتور مشخص کردند که به طور قابل توجهی از ورژن اصلی این پرسشنامه (که حاوی ۴۲ سوال و ۷ فاکتور بود ) متفاوت بود. نه گلبی و همکاران (۲۰۰۷) و نه میدلتون (۲۰۰۴) در مطالعه شان حمایت هایی برای روایی ساختاری این پرسشنامه نیافتند. درحالی که با استفاده از  تحلیل عاملی تاییدی گلبی و همکاران پرسشنامه را به وجود آوردند[۳] که شامل ۴ عامل  که رفتار ها و افکار را مورد ارزیابی قرار می دهد. این چهار عامل شامل مصمم بودن، خود باوری، شناخت مثبت و تجسم که به عنوان شاخص های استحکام روانی قرار گرفتند.

میدلتون و همکاران (۲۰۰۴) پرسشنامه استحکام روانی[۴] را به وسیله مصاحبه از ورزشکاران خبره توسعه دادند. پرسشنامه آنها ۱۲ مولفه استحکام روانی را که شامل (خودکارامدی، استعداد، خود پنداره ذهنی[۵]، آشنایی با کار،[۶]، ارزش، بهترین شخص بودن[۷]، تعهد نسبت به اهداف، پشتکار[۸]، تمرکز بر روی کار، مثبت بودن، کاهش استرس، مقایسه های مثبت[۹]) بود و همچنین استحکام روانی کلی را ارزیابی می کرد.

۲-۱۱-مقیاس استحکام روانی ۴۸ سوالی

این مقیاس دارای ۴۸ سوال است که کلاف و همکاران (۲۰۰۲) آن را ساختند که دارای ۶ خرده مقیاس است، چالش، تعهد، اعتماد بین فردی، اعتماد در توانایی فردی، کنترل هیجانی و کنترل زندگی چهار چوب نظری این پرسشنامه بر گرفته از مدل سرسختی کوباسا (۱۹۷۹) است. آلفای کرونباخ با۸۷/۰ و پایایی باز آزمون آن ۹۰/۰ بدست آمد. توضیحات کمی در رابطه با استحکام روانی و سرسختی که این پرسشنامه بر اساس آن ساخته شده وجود دارد (شرد،۲۰۱۰).

۳-۱۱-پرسشنامه استحکام روانی ورزشی (SMTQ)

شرد و همکاران (۲۰۰۹) بیان کردند ابزار های موجود دارای محدودیت های مفهومی و مشکلات روانسنجی است (مدل مناسب ضعیف) اندازه نمونه یا جامعه ناکافی  و به همین خاطر پرسشنامه استحکام روانی ورزشی[۱۰] را ساختند که حاوی ۱۴ سوال و ۳ فاکتور است که افکار و شناخت ها مرتبط با اطمینان (در مقابل عدم اعتماد به نفس[۱۱]) همسانی (درمقابل، فقدان عزم راسخ[۱۲]) و کنترل (در مقابل پریشانی[۱۳]). این پرسشنامه بر اساس مفهوم استحکام روانی از دیدگاه روانشناسی مثبت “طرز فکر[۱۴]” درست شد.  در این دیدگاه به توانایی های افراد برای غلبه بر سختی ها و رشد و شکوفایی در تمام شرایط زندگی تمرکز می کند. که شامل خود باوری، تعهد، پشت کار و مدیریت هیجان می باشد (شرد ۲۰۱۰).

با این حال  در مفهوم پردازی و اندازه گیری استحکام روانی توسط شرد (۲۰۱۰) از چهارچوب روانشناسی مثبت استفاده شده است  که بر انعطاف پذیری و رشد را در تمام سطوح رقابتی و مهارتی تاکید می کند. و به نظر می رسد که با دقت بیشتری ماهیت چند بعدی و پیچیدگی این سازه را در بر می گیرد. مقیاس شرد و همکاران (۲۰۰۹) بر اساس نمونه با اندازه مناسب و و سه فاکتور آن (اطمینان، ثبات و کنترل) از مدل و ویژگی های روانسنجی مناسبی برخوردار است. کلیه مطالعات روایی سازه و پایایی درونی مناسبی برای آن گزارش کرده اند (شرد و همکاران، ۲۰۰۹). اما  تنها مشکل آن فقدان چهارچوب نظری است (ویسرام[۱۵]، ۲۰۱۲).

۳-۱۱-پرسشنامه استحکام ذهنی، هیجانی، و بدنی

 بخاطر اینکه پرسشنامه های استحکام روانی ویژگی های روانسنجی ضعیفی دارند پرسشنامه استحکام ذهنی، بدنی و هیجانی[۱۶] ساخته شد (مک و راگان[۱۷]، ۲۰۰۸) این پرسشنامه بر اساس دیدگاه لوهر است که دارای سه حوزه می باشد: بدنی، هیجانی و ذهنی. استحکام بدنی دو مولفه دارد: خوب اماده بودن و استحکام در عمل[۱۸] . استحکام هیجانی دارای ۴ مولفه است: انعطاف پذیری هیجانی[۱۹]، تاب آوری هیجانی[۲۰]، قدرت هیجانی[۲۱] و تاثیر پذیری هیجانی[۲۲]. استحکام روانی دارای سه مولفه می باشد: مقابله، ایجاد حالت عملکرد بهینه[۲۳] و دست رسی به توانمدسازی هیجانات[۲۴]. مولف بیان کرد که این پرسشنامه دارای ویژگی های روانسنجی مناسبی می باشد.

درمجموع مقیاس های متنوعی به وجود آمده تا استحکام روانی را ارزیابی کند و یافته های مشابهی از مطالعات به دست آمده که آنهایی که موفقیت شان بیشتر است (آنهایی که در سطوح رقابتی دستاورد بالاتری دارند مانند مدال آوران در ورزشی خاص) نسبت به آنهای که موفقیت کمتری دارند، دارای استحکام روانی بیشتری نیز هستند (کراست و آزدی، ۲۰۱۰، کین و روی، ۲۰۰۷، شرد و همکارن، ۲۰۰۹).

۱۲-مدل های مفهومی پیشنهاد شده در زمینه استحکام روانی

۱-۱۲- مدل ۵ سطحی سیبولد

سیبولد برای مشخص شدن سطح استحکام روانی ورزشکاران مدل۵سطحی از منتال تاگس را معرفی نمود. اولین سطح این است که بازی کردن را از دست ندهید[۲۵]. که در این سطح فرد به اندازه بازی می کند که منجر به اخراج شدن نشود. سطح دوم: فرد از لحاظ روانی احساس نماید که در کورس قرار دارد ولی آنچنان در گیر نمی شود. سطح سوم:  بازی کردن برای پیشرفت کردن و بهتر شدن[۲۶] : این زمانی است که بازیکنان احساسات و افکارشان  به طور فعالانه درگیر کار مورد نظرشان می شود و تلاش می کنند تا بهتر شوند.  سطح چهارم: بازی کردن برای رقابت کردن، زمانی است که بازی کنان به این باور می رسند که قادرند در رقابت ها بجنگند و بهترین باشند.  این  سطح  خود محوری[۲۷] است که برنده شدن هدف اصلی است. در این سطح بازیکنان خیلی موفق و قدرتمند هستند  اما در بعضی از مواقع احساس پوچی به آنها دست می دهد که آیا این همه (موفقیت) واقعاً وجود دارد[۲۸].  بالاترین سطح بازی کردن برای برنده شدن: وفتی بازیکنان از رقابت به سمت خلاقیت حرکت می کنند. مشخص است که خلاقیت با ترس نمی تواند جمع شود این افراد تنها با خودشان رقابت می کنند با این هدف که امروز از دیروز بهتر باشند. در این سطح بازی کنان بدون ترس آنچه را که مازلو به عنوان خود شکوفاسازی یا یا بالفعل شدن تمام استعداد های بالقوه نامید، جست جو می کنند. معروف ترین عقیده ای که این افراد دارند این است که آنها شکست نمی خورند آنها با توانایی هایی که در زمینه مواجه شدن و پشت سر گذاشتن ترس های شان دارند تنها می توانند رشد کنند و یاد بگیرند. قهرمانان قادرند تعداد زیادی از رقابت هارا پشت سر گذارند و چیزی که مردم باور دارند که غیر ممکن است را خلق کنند.

۲-۱۲- مدل مکناتون جهت رسیدن به استحکام روانی

مکناتون (۲۰۱۱) نشان داد که برای عمل کردن در سطح استحکام روانی بنیادی ترین کار خود باوری است. او مراحل زیر را برای این مسیر پیشنهاد داد.

مکناتون بیان کرد که خود باوری باعث خود تصوری مثبت می شود که این موجب می شود بازیکنان احساس خوبی در مورد خود داشته باشند، خود تصوری مثبت نگرش مثبت را ایجاد می کند که باعث می شود بازیکنان به توانایی ایشان اعتماد کنند، خود اعتمادی موجب نگرش برنده شدن می شود که در این سطح بازیکنان  احساس می کنند که می توانند عملکرد در سطح بالا داشته باشند. نگرش برنده شدن باعث می شود که بازیکنان تمرکز داشته باشند. در این سطح با استفاده از مهارت­های روانشناختی این فرصت را می دهند که  عملکردشان در بهترین سطح باشد. در آخر تمرکز باعث برنده شدن می شود.

۳-۱۲- مدل مکناتون مهارت های روانشناختی مورد نیاز جهت ارتقاء سطح استحکام روانی

تواضع و فروتنی و استحکام روانی

ورزشکاران حرفه ای مانند هر گروه دیگری بازی های خود را در ابتدا  به صورت آماتور آغاز کرده اند و آن را هرگز فراموش نمی کنند و مردم چنین اخلاقی را به عنوان فروتنی از آن یاد می کنند. آنها هرگز فراموش نمی کنند که از کجا آمده اند. این شیوه باعث می شود که آنها خاکی به نظر برسند و ارتباط خود را با ورزشکاران متوسط حفظ کنند.   و در رابطه  با مردم عادی محبوبیت خود را حفظ کنند در نهایت به مربیان و مدیران خبره تبدیل شوند. این سطوح هوشیاری بالای آنها  در صحبت و مصاحبه ها و لحنی که برای صحبت استفاده می کننند مشخص است. آنها می دانند از طریق فروتنی و تواضع می توانند بر  مردم تاثیر بگذارند. بنابراین این روشی است که ورزشکاران برای اینکه پله های پیشرفت را طی کنند استفاده می کنند. کسی که با  کری خواندن خودستایی خود را به دیگران معرفی می کند نزد مردم محبوب نیست. اما قهرمانان همشه فروتنی خود را حفظ می کنند. افراد دارای استحکام روانی همیشه موفقیت و شکست را مدیریت می کنندو دید روشن و فروتنانه دارند و همیشه صادق و فروتن باقی می مانند. (شرد، ۲۰۱۲)

استحکام روانی۱

استحکتم روانی۲

 

Alderman, R. B. (1974). Psychological behavior in sport. Toronto, Canada: W. B. Saunders  Company.

Andersen, M. B. & William, J. M. (1988). Psychological risk factors : Injury prediction and preventive measures. In J. Heil (Ed.), The sport psychology of injury. Champaign, IL: Human Kinetics.

Andersen, M. B., & Williams, J. M. (2007). A model of stress and athletic injury: Prediction and prevention. D. M, Smith, Bar-Eli, Essential readings in sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics, 325-330.

Anizu, M., Kumaraswamy, N., Singh, R., & Rusli, M. (2003). Mental Toughness Profile as one of Psychological Predictors of Injuries among Malaysian Professional Football Players. In Seminar, Pan Pacific, Johar Bahru.

Azar, D., Ball, K., Salmon, J., & Cleland, V. (2008). The association between physical activity and depressive symptoms in young women: a review. Mental Health and Physical Activity, 1, 82e88.

Benson, H. (1983). The relaxation response: its subjective and objective historical precedents and physiology. Trends in Neurosciences, 6, ۲۸۱-۲۸۴٫

Bull, S. J., Shambrook, C. J., James, W., & Brooks, J. E. (2005). Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, ۲۰۹-۲۲۷٫

Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour research and therapy۴۴(۴), ۵۸۵ ۵۹۹٫

Cashmore, E. (2002). Sport psychology: The key concepts. London: Routledge.

Cheen, M. A., & CHEESMAN, D. J. (2013). MENTAL TOUGHNESS OF MIXED MARTIAL ARTS ATHLETES AT DIFFERENT LEVELS OF COMPETITION. Perceptual & Motor Skills۱۱۶(۳), ۹۰۵ ۹۱۷٫

Chen, M. A., & Cheesman, D. J. (2013). MENTAL TOUGHNESS OF MIXED MARTIAL ARTS ATHLETES AT DIFFERENT LEVELS OF COMPETITION 1. Perceptual & Motor Skills۱۱۶(۳), ۹۰۵-۹۱۷٫

Cicchetti, D. (2010). Resilience under conditions of extreme stress: a multilevel perspective. World Psychiatry, 9, 145e154.

Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental toughness: The concept and its measurement. Solutions in sport psychology, 32-43.

Connaughton, D., Hanton, S., Jones, G., & Wadey, R. (2008). Mental toughness research: Key  issues in this area. International Journal of Sport Psychology, 39, ۱۹۲-۲۰۴٫

Covassin, T., & Pero, S. (2004). The relationship between self-confidence, mood state, and anxiety among collegiate tennis players. Journal of Sport Behavior۲۷(۳), ۲۳۰-۲۴۲٫

Crust, L. (2007). Mental toughness in sport: A review. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5, ۲۷۰-۲۹۰٫

Crust, L. (2009). The relationship between mental toughness and affect intensity. Personality and Individual Differences۴۷(۸), ۹۵۹-۹۶۳٫

Crust, L., & Azadi, K. (2010). Mental toughness and athletes’ use of psychological strategies. European Journal of Sport Science۱۰(۱), ۴۳-۵۱٫

Crust, L., & Clough, P. J. (2005). Relationship between mental toughness and physical endurance. Perceptual and Motor Skills, 100, ۱۹۲-۱۹۴٫

Crust, L., & Keegan, R. (2010). Mental toughness and attitudes to risk-taking. Personality and Individual Differences۴۹(۳), ۱۶۴-۱۶۸٫

 Crust, L., Nesti, M., & Bond, K. (2010). Mental toughness and coping in an ultra-endurance event. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology۱۲(۱).

Davenne, D. (2009). Sleep of athletes – problem and possible solutions. Biological Rhythm  Research, 40, ۴۵-۵۲٫

Deater‐Deckard, K., Petrill, S. A., Thompson, L. A., & DeThorne, L. S. (2006). A longitudinal behavioral genetic analysis of task persistence. Developmental science۹(۵), ۴۹۸-۵۰۴٫

Dewhurst, S. A., Anderson, R. J., Cotter, G., Crust, L., & Clough, P. J. (2012). Identifying the cognitive basis of mental toughness: Evidence from the directed forgetting paradigm. Personality and Individual Differences۵۳(۵), ۵۸۷-۵۹۰٫

Ekkekakis, P., & Acevedo, E. O. (2006). Affective responses to acute exercise: toward a psychobiological dose-response model. Psychobiology of physical activity, 91-109.

Fourie, S. S., & Potgieter, J. R. (2001). The nature of mental toughness in sport. South African Journal for Research in Sport, Physical Education & Recreation۲۳(۲), ۶۳-۷۲٫

Fournier, J. F., Calmels, C., Durand-Bush, N., & Salmela, J. S. (2005). Effects of a season-long PST program on gymnastic performance and on psychological skill development. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 3, ۵۹-۷۷٫

Frederickson, B. L., & Harrison, K. (2005). Throwing like a girl: Self-objectification predicts adolescent girls motor performance. Journal of Sport & Social Issues۲۹(۱), ۷۹-۱۰۱٫

Gerber, M., & Pühse, U. (2009). Do exercise and fitness protect against stressinduced health complaints? A review of the literature. Scandinavian Journal of Public Health, 37, 801e819.

Gerber, M., Kalak, N., Lemola, S., Clough, P. J., Perry, J. L., Pühse, U., & Brand, S. (2012). Are adolescents with high mental toughness levels more resilient against stress?. Stress and Health.

Gerber, M., Kalak, N., Lemola, S., Clough, P. J., Pühse, U., Elliot, C., & Brand, S. (2012). Adolescents’ exercise and physical activity are associated with mental toughness. Mental Health and Physical Activity۵(۱), ۳۵-۴۲٫

Golby, J. & Sheard, M. (2006). The relationship between genotype and positive psychological development in national-level swimmners. European Psychologist, 11(2), 143-148.

Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences۳۷(۵), ۹۳۳-۹۴۲٫

Golby, J., Sheard, M., & van Wersch, A. (2007). Evaluating the factor structure of the Psychological Performance Inventory. Perceptual and Motor Skills, 105(1)۳۰۹-۳۲۵٫

Gould, D. D., Dieffenbach, K. K., & Moffett, A. A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology۱۴(۳), ۱۷۲-۲۰۴٫

Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. Sport Psychologist۱(۴), ۲۹۳-۳۰۸٫

Goyen, M. J., & Anshell, M. H. (1998). Sources of acute competitive stress and use of coping strategies as a function of age and gender. Journal of Applied Developmental Psychology, ۱۹۴۶۹-۴۸۶٫

Gucciardi, D. F. (2009). Do developmental differences in mental toughness exist between specialized and invested Australian footballers?. Personality and Individual Differences۴۷(۸), ۹۸۵-۹۸۹٫

 Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2008). Towards an understanding of mental toughness in Australian football. Journal of Applied Sport Psychology۲۰(۳), ۲۶۱-۲۸۱٫

Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2008). Towards an understanding of mental toughness in Australian football. Journal of Applied Sport Psychology, 20, 261-281.

Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2009). Evaluation of a Mental Toughness Training Program for Youth-Aged Australian Footballers: I. A Quantitative Analysis. Journal of Applied Sport Psychology, 21۳۰۷–۳۲۳٫

Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (Eds.). (2011). Mental toughness in sport: Developments in theory and research. Routledge.

Hardy, L., Bell, J., & Beattie, S. (2013). A Neuropsychological Model of Mentally Tough Behavior. Journal of personality.

Hardy, L., Jones, G., & Gould, D. (1996). Understanding psychological preparation for sport:  Theory and practice of elite performers. New York, NY: Wiley.

Horsburgh, V. A., Schermer, J. A., Veselka, A., & Vernon, P. A. (2009). A behavioral genetic study of mental toughness and personality. Personality and Individual Differences, 46,  ۱۰۰-۱۰۵٫

Jalili, F., Hosseini, S. A., Jalili, F., & Salehian, M. H. (2011). Comparison of Personality Dimensions, Mental Toughness, and Social Skills of Female Students Athletes (Team Individual) and Non-Athletes. Annals of Biological Research,(6), 554-560.

 Jang, K. L., Livesley, W. J., Angleitner, A., Riemann, R., & Vernon, P. A. (2002). Genetic and environmental influences on the covariance of facets defining the domains of the five-factor model of personality. Personality and Individual Differences۳۳(۱), ۸۳-۱۰۱٫

Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14, ۲۰۵- ۲۱۸٫

Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2007). A framework of mental toughness in the   world’s best performers. The Sport Psychologist, 21, ۲۴۳-۲۶۴٫

Kaiseler, M., Polman, R., & Nicholls, A. (2009). Mental toughness, stress, stress appraisal, coping and coping effectiveness in sport. Personality and individual differences۴۷(۷), ۷۲۸-۷۳۳٫

Katsikas, C., Argeitaki, P., & Smirniotou, A. (2009). Performance strategies of Greek track and field athletes: Gender and level differences. Biology of Exercise, 5(1), 29-38.

Keshock, C. M. (2009). Historical, psychological and cultural influences upon the sport success of Czechoslovakian athletes. European Journal for Sport and Society۶(۲), ۱۷۹-۱۸۸٫

Kim‐Cohen, J., Moffitt, T. E., Caspi, A., & Taylor, A. (2004). Genetic and environmental processes in young children’s resilience and vulnerability to socioeconomic deprivation. Child development۷۵(۳), ۶۵۱-۶۶۸٫

Kline, C. E., Durstine, J. L., Davis, J. M., Moore, T. A., Devlin, T. M., Zielinski, M. R., & Youngstedt, S. D. (2007). Circadian variation in swim performance. Journal of Applied   Psychology, 102, ۶۴۱ ۶۴۹٫

Koch,C., Christopher, M., Schanzenbach, B., (2010). Emotional Intelligence among American and Chinese Basketball Players. Poster presented at the ۹۰th Annual Western Psychological Association Convention in Cancun. Mexico.

Kuan, G., & Roy, J. (2007). Goal profiles, mental toughness and its influence on performance outcomes among Wushu athletes. Journal of Sports Science & Medicine۶(۲), ۲۸-۳۳٫

Kudlackova, K. (2011). The Relationship between mental toughness, relaxation activities, and sleep in athletes at different skill levels (Doctoral dissertation).

Lazarus, R. S. (2006). Stress and emotion: A new synthesis. Springer Publishing Company.

Levy, A. R., Polman, R. C., Clough, P. J., Marchant, D. C., & Earle, K. (2006). Mental toughness as a determinant of beliefs, pain, and adherence in sport injury rehabilitation. Journal of Sport Rehabilitation.

Loehr, J. E. (1986). Mental Toughness Training for Sports: Achieving Athletic Excellence. Lexington, MA: Stephen Greene Press.

Maddi, S. R., Harvey, R. H., Khoshaba, D. M., Lu, J. L., Persico, M., & Brow, M. (2006). The personality construct of hardiness, III: Relationships with repression, innovativeness, authoritarianism, and performance. Journal of Personality۷۴(۲), ۵۷۵-۵۹۸٫

Mahoney, M. J., & Avener, M. (1977). Psychology of the elite athlete: An exploratory study. Cognitive Therapy and Research, 1, ۱۳۵-۱۴۱٫

Mahoney, M. J., Gabriel, T. J., & Perkins, T. (1987). Psychological skills and exceptional  athletic performance. The Sport Psychologist۱(۳), ۱۸۱-۱۹۹٫

Marchant, D. C., Polman, R. C., Clough, P. J., Jackson, J. G., Levy, A. R., & Nicholls, A. R. (۲۰۰۹). Mental toughness: Managerial and age differences. Journal of Managerial Psychology۲۴(۵), ۴۲۸-۴۳۷٫

Mead, G. E., Morley, W., Campbell, P., Greig, C. A., McMurdo, M. E. T., & Lawlor, D. A. (۲۰۰۹). Exercise for depression. Mental Health and Physical Activity, 2, 95e96. Lindwall, M., Ljung, T., Hadzibajramovic, E., & Jonsdottir, I. (2012). Self-reported physical activity and aerobic fitness are differently related to mental health. Mental Health and Physical Activity,

Meyers, M. C., LeUnes, A. A., & Bourgeois, A. E. (1996). Psychological skills assessment and athletic performance in collegiate rodeo athletes. Journal of Sport Behavior۱۹(۲), ۱۳۲- ۱۴۶٫

Middleton, S. C., Marsh, H. W., Martin, A. J., Richards, G. E., & Perry, C. (2004). Discovering Mental Toughness: A Qualitative Study of Mental Toughness in Elite Athletes [R].

Motl, R. W., Birnbaum, A. S., Kubik, M. Y., & Dishman, R. K. (2004). Naturally occurring changes in physical activity are inversely related to depressive symptoms during early adolescence. Psychosomatic Medicine, 66, 336e342.

Newland, A., Newton, M., Finch, L., Harbke, C. R., & Podlog, L. (2012). Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball. Journal of Sport and Health Science.

Nicholls, A. R., Backhouse, S. H., Polman, R. C. J., & McKenna, J. (2009). Stressors and affective states among professional rugby union players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 19, ۱۲۱-۱۲۸٫

Nicholls, A. R., Levy, A. R., Grice, A., & Polman, R. C. J. (2009). Stress appraisals, coping, and coping effectiveness among international cross-country runners during training and competition. European Journal of Sport Science, 9, ۲۸۵-۲۹۳٫

Nicholls, A. R., Polman, R. C. J., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2008). Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes. Personality and Individual Differences, 44, ۱۱۸۲-۱۱۹۲٫

Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2009). Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Personality and Individual Differences۴۷(۱), ۷۳-۷۵٫

Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2008). Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes. Personality and Individual Differences۴۴(۵), ۱۱۸۲-۱۱۹۲٫

Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2009). Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Personality and Individual Differences۴۷(۱), ۷۳-۷۵٫

Onley, M., Veselka, L., Schermer, J. A., & Vernon, P. A. (2013). Survival of the Scheming: A Genetically Informed Link Between the Dark Triad and Mental Toughness. Twin Research & Human Genetics۱۶(۶).

Petrie, T. A. (2012). MENTAL TOUGHNESS: AN ANALYSIS OF SEX, RACE, AND MOOD (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF NORTH TEXAS).

Reilly, T., Atkinson, G., & Waterhouse, J. (1997). Biological rhythms and exercise. Oxford, UK: Oxford University Press.

Sheard, M. (2010). Mental toughness: The mindset behind sporting achievement. New York, NY US: Routledge/Taylor & Francis Group.

Sheard, M. (2012). Mental toughness: The mindset behind sporting achievement. Routledge.

Sheard, M., Golby, J., & van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment۲۵(۳), ۱۸۶-۱۹۳٫ doi:10.1027/1015-5759.25.3.186.

Sheared, M., & Golby, J. (2006). Effect of a psychological skills training program on swimming performance and positive psychological development. International Journal of Sport and  exercise Psychology, 4, ۱۴۹-۱۶۹٫

Sigfusdottir, I. D., Asgeirsdottir, B. B., Sigurdsson, J. F., & Gudjonsson, G. H. (2011). Physical activity buffers the effects of family conflict on depressed mood: a study on adolescent girls and boys. Journal of Adolescence, 34, 895e902.

Smith, R. E. (2006). Understanding sport behavior: A cognitive-affective processing systems approach. Journal of Applied Sport Psychology۱۸(۱), ۱-۲۷٫

Souissi, N., Souissi, M., Souissi, H., Chamari,K., Tabka, Z., Dogui, M., & Davenne, D. (2008). Effect of time of day and partial sleep deprivation on short-term, high-power output.  Chronobiology International, 25, ۱۰۶۲-۱۰۷۶٫

Tahmasebi Boroujeni, S., Mirheydari, S. B. G., Kaviri, Z., & Shahhosseini, S. (2012). The Survey of Relationship and Comparison: Emotional Intelligence, Competitive Anxiety and Mental Toughness Female Super League Basketball Players. Procedia-Social and Behavioral Sciences۴۶, ۱۴۴۰-۱۴۴۴٫

Thelwell, R. C., Such, B. A., Weston, N. J., Such, J. D., & Greenlees, I. A. (2010). Developing mental toughness: Perceptions of elite female gymnasts. International Journal of Sport and Exercise Psychology۸(۲), ۱۷۰-۱۸۸٫

Thelwell, R., Weston, N., & Greenlees, I. (2005). Defining and understanding mental toughness within soccer. Journal of Applied Sport Psychology۱۷(۴), ۳۲۶-۳۳۲٫

Thomas, P. R., Murphy, S. M., & Hardy, L. (1999). Test of performance strategies: Development and preliminary validation of a comprehensive measure of athletes’ psychological skills. Journal of Sports Sciences, 17, ۶۹۷-۷۱۱٫

Tibbert, S., Morris, T., & Andersen, M. (2009). Mental toughness and recovery in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport۱۲, S33.

Todd, S. Y. & Kent, A. (2003). Student athletes’ perceptions of self. Adolescence۳۸(۱۵۲), ۶۵۹ ۶۶۷٫

Tutko, T. A., Lyon, L. P., & Ogilvie, B. C. (1969). Athletic Motivation Inventory. San Jose, CA: Institute for the Study of Athletic Motivation.

Visram, A. (2012). Impact of Mental Toughness Training on Psychological and Physical Predictors of Illness and Injury (Doctoral dissertation, University of Massachusetts, Amherst).

Williams, J. M. (2009). Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.

[۱] Nicholls

[۲] Psychological Performance Inventory (PPI)

[۳] Psychological Performance Inventory-A

[۴] Mental Toughness Inventory (MTI)

[۵] mental self-concept

[۶] task familiarity

[۷] Personal bests

[۸] perseverance

[۹] positive comparisons

[۱۰] Sports Mental ToughnessQuestionnaire (SMTQ),

[۱۱] self-doubt

[۱۲] irresoluteness

[۱۳] agitation

[۱۴] mindset

[۱۵] Visram

[۱۶] Mental, Emotional, and Bodily Toughness Inventory (MeBTough)

[۱۷] Mack & Ragan

[۱۸] Being Well Prepared and Acting Tough

[۱۹] Emotional Flexibility

[۲۰] Emotional Resiliency

[۲۱] Emotional Strength

[۲۲] Responsiveness

[۲۳] Creating an Optimal Performance State

[۲۴] Accessing Empowering Emotions

[۲۵]  Plying not to losed

[۲۶] playing to improve

[۲۷] ego-driven

[۲۸] but are sometimes left with hollow feelings of is this all this all there is?